Behöver du en kontrollansvarig i Stockholm?

Funderar du på at bygga om eller bygga nytt? Då kan du behöva en kontrollansvarig för ditt projekt! Såhär i sommar-tider är det många som startar igång nya renoverings- och byggprojekt och då kan det vara svårt att veta om man behöver anlita en kontrollansvarig eller inte. Vi på – reder ut svaren!

Kontrollansvarig Stockholm

Vad är en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig har som uppgift att ta fram en anpassad kontrollplan i samråd med beställaren och se till att kontrollerna görs enligt kontrollplanen.  Den kontrollansvarige har som uppgift att se till och säkerställa att utförda kontroller blir dokumenterade så att de sedan kan redovisas för berörda myndigheter. Den kontrollansvarige ska stå i oberoende ställning till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras.

Vid vilka byggprojekt kontrollansvarig?

Om du gör en om- eller tillbyggnad som är större än 50 kvadratmeter krävs som regel en kontrollansvarig. Det kan också krävas för mindre byggnationer som rör våtrum eller innebär en större förändring i byggnadens bärande konstruktion. 

När det kommer till enklare åtgärder, det vill säga i relativt okomplicerade ärenden, så behövs ingen kontrollansvarig. Är du osäker om kontrollansvarig krävs för ditt projekt, kan du kontakta din kommun (byggnadsnämnden). Det är de som har det slutliga avgörandet om åtgärden kräver kontrollansvarig eller inte.

Delar som ingår i uppdraget

Några delar som ingår i uppdraget som kontrollansvarig är projektstöd, upprättning av kontrollplan, bevakning på byggplats samt dokumentation. Den som är kontrollansvarig följer dig och ger vägledning under hela byggprocessen. Den kontrollansvarige upprättar tillsammans med byggherren en kontrollplan för att säkerställa att lagar och regler följs vid byggnation. Här ingår även platsbesök som kvalitetssäkring. Den kontrollansvarige dokumenterar vilket ger ett bra underlag till byggherren och byggnadsnämnden för att kunna erhålla slutbesked. Dokumentation är också av stor vikt för att hela projektet ska kunna fortskrida utifrån uppsatt tidsplan.