Dags för renovering? Utför samtidigt en radonmätning!

Att vistas i ett hem där det finns radon kan vara negativt ur flera aspekter. Radon är, näst efter rökning, den vanligaste orsaken till lungcancer. Orsaken till detta är att radondöttrar fastnar på lymfpartiklar och dras ner till lungorna. Därför kan det vara en god idé att utföra en radonmätning om du planerar att genomföra en renovering, ombyggnad eller tillbyggnad!

Viktigt att utföra radonmätning

I dagsläget finns det närmare 400 000 bostäder i Sverige med förhöjda halter av radon i inomhusluften. Med förhöjda halter menas ett årsmedelvärde över 200 Bq/m³. Genom att utföra en radonmätning klargör detta om det finns ett problem men även hur omfattande det är. Ska radonhalterna sänkas under gränsvärdet görs även en radonsanering för att få bukt på problemet. Genom att utföra en radonmätning avslöjar det om din fastighet är på rätt sida av gränsvärdet på 200 Bq/m3 inomhusluft. 

Utför radonmätning och se vart radonet kommer ifrån

Om du misstänker att ditt hus har förhöjda radonhalter måste du ta reda på var radonet kommer ifrån för att kunna åtgärda problemet på rätt sätt. Sådana radonmätningar kan utföras ganska snabbt av speciella firmor i Stockholm. Med hjälp av mätinstrument kan man avgöra om radonet kommer från byggnadsmaterialet. Man kan även göra en mätning för att se var eventuell jordluft läcker in i huset.

Radomätningar i Stockholm

Det finns flera firmor man kan vända sig till när man ska utföra en radonmätning. En av dessa firmor är UAMS och är specialister på radonmätning och sanering av radon.

Då bör du göra en radonmätning

  1. Om du planerar att renovera ditt hem kan det vara en god idé att samtidigt göra en radonmätning.
  2. Om du misstänker att huset ligger i ett område med höga halter av markradon eller är byggt med blåbetong. Då kan det finnas risk att du har radon i din inomhusluft.
  3. Om du planerar att ändra ventilationen eller uppvärmningssystemet är det klokt att kontrollera radonhalten först. Dels för att justeringar kan påverka radonhalten, dels för att välja ett system som kan hjälpa dig att sänka radonhalten.

Behöver du en kontrollansvarig i Stockholm?

Funderar du på at bygga om eller bygga nytt? Då kan du behöva en kontrollansvarig för ditt projekt! Såhär i sommar-tider är det många som startar igång nya renoverings- och byggprojekt och då kan det vara svårt att veta om man behöver anlita en kontrollansvarig eller inte. Vi på – reder ut svaren!

Kontrollansvarig Stockholm

Vad är en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig har som uppgift att ta fram en anpassad kontrollplan i samråd med beställaren och se till att kontrollerna görs enligt kontrollplanen.  Den kontrollansvarige har som uppgift att se till och säkerställa att utförda kontroller blir dokumenterade så att de sedan kan redovisas för berörda myndigheter. Den kontrollansvarige ska stå i oberoende ställning till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras.

Vid vilka byggprojekt kontrollansvarig?

Om du gör en om- eller tillbyggnad som är större än 50 kvadratmeter krävs som regel en kontrollansvarig. Det kan också krävas för mindre byggnationer som rör våtrum eller innebär en större förändring i byggnadens bärande konstruktion. 

När det kommer till enklare åtgärder, det vill säga i relativt okomplicerade ärenden, så behövs ingen kontrollansvarig. Är du osäker om kontrollansvarig krävs för ditt projekt, kan du kontakta din kommun (byggnadsnämnden). Det är de som har det slutliga avgörandet om åtgärden kräver kontrollansvarig eller inte.

Delar som ingår i uppdraget

Några delar som ingår i uppdraget som kontrollansvarig är projektstöd, upprättning av kontrollplan, bevakning på byggplats samt dokumentation. Den som är kontrollansvarig följer dig och ger vägledning under hela byggprocessen. Den kontrollansvarige upprättar tillsammans med byggherren en kontrollplan för att säkerställa att lagar och regler följs vid byggnation. Här ingår även platsbesök som kvalitetssäkring. Den kontrollansvarige dokumenterar vilket ger ett bra underlag till byggherren och byggnadsnämnden för att kunna erhålla slutbesked. Dokumentation är också av stor vikt för att hela projektet ska kunna fortskrida utifrån uppsatt tidsplan.

Takskottning i Stockholm – boka in i god tid!

Vi är nu inne i juni månad vilket innebär att vintern kanske känns oerhört avlägsen. Men faktum är att det är bra att redan börja planera inför vinterns takskottning, särskilt för dig som behöver hjälp med takskottning i Stockholm.

Takskottning i Stockholm

Boka in takskottningen i god tid

Att den första snön brukar komma som en överraskning är ingen hemlighet. Därför kan det vara en god idé att boka in ett takskottnings-avtal för takskottning redan nu. Detta gör att du kan känna dig trygg i att du får den hjälp du behöver, när det behövs.

Därför behövs takskottning i Stockholm

Takskottning behövs när det samlas mycket snö som riskerar att rasa ned och leda till olyckor. Genom att utföra takskottning i Stockholm motverkar man även att taket skadas. Större mängder snö kan slita på taket och även leda till fuktproblem. En annan risk med att inte utföra takskottning i Stockholm är att tung snö och istappar faller ner på fotgängare på gatan.

Vid takskottning i Stockholm är det viktigt att ha personal som känner till säkerhetsriskerna. En typ av utbildning som finns som klargör att snöröjarna har rätt kompetens för snöröjning av tak är utbildningen ”Skotta säkert”. Vid snöröjning på tak rekommenderar även myndigheten för samhällskydd att en sele som skyddar mot fall används. Det finns flera firmor i Stockholm som är utbildade enligt ”Skotta säkert”, en utav de är Snöskottning Stockholm.

Såhär går takskottning till

Vid takskottning skottas först mindre delar och sedan större områden på taket. Detta görs för att undvika att vissa delar som inte har röjts på snö ska belastas för mycket.

När vintern är kommen och stora mängder snö faller kan det vara viktigt att röja sitt tak i Stockholm på snö. Vid snöröjning på tak är det mycket att tänka på, man ska både skotta rätt och ha rätt säkerhetsutrustning.

Fasadarbeten som ökar fasadens livslängd

Fasaden på en byggnad är en viktig del för husets utseende, men även för hela fastighetens välmående. Att anlita någon som kan genomföra fasadarbeten är en investering som inte bara vårdar huset utan även förlänger husets livslängd.

Fasadarbete i Stockholm

Fasadarbete som skyddar fasaden

Det finns en rad fördelar med att genomföra olika sorters fasadarbete i Stockholm. Inte endast för att fräscha upp husets utseende, utan även för att förlänga takets livslängd och hållbarhet. Vid fasadmålning och fasadrengöring skyddar man fasaden mot väder och vind och gör den även tåligare mot angrepp av mossa och mögel. Detta eftersom att en smutsig fasad lätt blir grogrund för mögel. En fasad utan smuts skyddar även bättre mot regn genom att den lättare håller sig torr. I och med detta håller fasaden även värmen i huset på ett bättre sätt under de kallare månaderna på hösten och vintern.

Anledningar till att rengöra sin fasad

Att tvätta rent sin fasad innebär inte bara att fasaden blir fri från alger och mossa – det förlänger även husets livslängd vilket innebär att man inte behöver renovera fasaden lika ofta. Därtill minskar även uppvärmningskostnaderna eftersom att påväxten på fasaden binder vatten och gör den fuktig vilket påverkar isoleringen. Att underhålla sin fasad med hjälp av fasadrengöring ser till att husets är trevligt att titta på, men kan även minska risken för fuktskador i framtiden. Detta eftersom att en smutsig fasad lätt blir grogrund för mögelangrepp.

Kostnad för fasadarbeten

Fasadarbeten kan variera i kostnad beroende på vad det är du vill utföra, vad för skick fasaden är i och vad för typ av fasad det är. Det finns flera bra och seriösa firmor på marknaden som du kan vända dig till och som erbjuder kostnadsfri offert, som exempelvis Takfix.